Algemene voorwaarden

 • Het klimseizoen loopt van 1 september  t/m 31 juni.
 • Inschrijving voor een klimjaar (10 maanden) kan elk moment  plaatsvinden via het inschrijfformulier op de website van de Stichting Rotterdam Klimsport (in het vervolg genoemd SRK). De feitelijke start van de trainingen is zo vroeg mogelijk na 1 september.
 • Atleten worden ingeschreven op uitnodiging van de hoofdtrainer. Indien er geen mogelijkheid tot plaatsing is, wordt de atleet op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst geplaatst.
 • Er kan zich een situatie voordoen dat er te weinig  atleten zijn die zich hebben ingeschreven voor een bepaalde workshop. Deze workshop zal in dat geval – voorlopig – ‘on hold’ gezet worden of uitgesteld.
 • Zodra er alsnog voldoende aanmeldingen zijn voor de betreffende workshop zal deze gestart worden. De atleet wordt hiervan op de hoogte gesteld.
 • De inschrijving heeft een geen geldigheidsduur. Het tussentijds opzeggen van de overeenkomst/abonnement in het jaar van inschrijving is altijd mogelijk. Het opzegtermijn is 2 maanden en geld alleen na de eerste week van het tweemaandelijkse termijn van het standaard abonnement. Daarna zal restitutie plaats vinden.
 • De aanmelding en betaling kan per email worden geannuleerd als de atleet zich bedenkt.
 • Het daarop volgende trainingsjaar worden de trainingen voorgezet. De leerling kan zich dan – desgewenst – uitschrijven.
 • In bijzondere gevallen kan het SRK de lesovereenkomst eenzijdig opzeggen.
 • Het SRK bepaalt de inhoud en de vorm van de trainingen. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met de wensen van (ouders van) atleten en de geldende regels van de NKBV.
 • Het lesgeld wordt door het SRK in rekening gebracht. Het lesgeld voor de jaarcursussen en workshops kan desgewenst in één keer worden betaald of met een automatische incasso per 2 maanden.
 • Bij (latere) inschrijving voor de jaarcursus wordt het aantal maanden dat de cursus wordt gevolgd in rekening gebracht (uitgaande van 10 maanden per cursusjaar).
 • In de tarievenlijst van het SRK staan specifieke kortingen vermeld voor: betaling ineens; het volgen van meerdere trainingen per week door een leerling etc.
 • Bij niet tijdige betaling van (termijnen van) lesgeld, dienen de kosten van invordering, hoe ook genaamd, volledig door betrokkenen te worden voldaan.
 • Bij tussentijdse beëindiging om dringende redenen, zowel van de zijde van de leerling als van de zijde van de SRK, kan eventueel vermindering van lesgeld worden verleend. Ook in geval van langdurige ziekte van de leerling (gedurende een periode van tenminste zes aaneengesloten weken) of bij verhuizing naar een andere gemeente, kan lesgeldrestitutie worden verleend.
 • Verzoeken tot lesgeldrestitutie dienen schriftelijk bij de directie van het SRK te worden ingediend.
 • Bij ziekte van de docent wordt in principe de les door een vervanger gegeven. Indien er desondanks door toedoen van het SRK meer dan vier trainingen in een cursusjaar uitvallen (buiten de vakantieregeling) wordt restitutie van lesgeld verleend vanaf de vijfde uitgevallen les.
 • Lessen die van te voren worden afgemeld (email) kunnen worden ingehaald.
 • Het SRK biedt de mogelijkheid tot het volgen van proeflessen. Dit wordt op uitnodiging gedaan.
 • Klimmateriaal wordt door de leerling zelf aangeschaft in overleg met de docent.

Voorwaarden korte trainingen/workshops

 • Inschrijving voor korte cursussen/workshops is mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de cursus. Plaatsing gaat op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. De inschrijving is een feit als het volledig ingevulde inschrijvingsformulier (digitaal) door het SRK ontvangen is.
 • Cursussen kunnen tot 2 weken voor aanvang van de cursus, kosteloos geannuleerd worden. Daarna zal het cursusgeld volledig in rekening gebracht worden. Annulering dient schriftelijk te gebeuren.
 • Het cursusgeld voor de korte cursussen dient in zijn geheel vóór aanvang van de cursus te worden voldaan.
 • Bij een onvoldoende aantal cursisten gaat de cursus niet door.
 • Klimmateriaal wordt door de atleet zelf aangeschaft in overleg met de docent.

 

Aansprakelijkheid

SRK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures en ongevallen tijdens de trainingen of tijdens de aanwezigheid in een van de klimhallen.

Beeld- en geluidsopnamen

SRK kan beeld- en geluidsopnamen van atleten gebruiken voor publicitaire doeleinden. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger hiermee akkoord. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik, dan dient u dit voor aanvang van de cursus schriftelijk (email) kenbaar te maken.

Klachtenregeling

In afwachting van een nog formeel vast te stellen klachtenregeling, kunt u met eventuele vragen/klachten over een handeling of nalaten van de organisatie van SRK, dan wel over haar medewerkers welke u als leerling rechtstreeks treft, terecht bij de directeur van SRK. Deze draagt zorg voor de verdere afhandeling van de vragen/klacht.

SRK/okt2022