Uitgangspunten TOC West


20.04.2021 heeft Stichting Rotterdam Klimsport erkenning gekregen voor het TOC-West.
Op basis van onderstaande voorwaarden en criteria. 

 

Stichting Rotterdam Klimsport (SRK)

Stichting Rotterdam Klimsport is initiator van de oprichting van het TOC in de Metropoolregio en is verantwoordelijk voor het beleid en de organisatie van het TOC. De stichting stelt zich als doel om de klimsport in de regio verder te versterken en te professionaliseren. Overeenkomsten met trainers, atleten en andere betrokken partijen worden met de stichting aangegaan. 

Aanleiding en doel TOC West

Primair is de aanleiding een continue streven naar een verbetering van de trainingsstructuur voor klimtalenten in de regio. Een behoefte die van binnenuit is ingegeven door talenten en trainers. Bovendien sluit het initiatief aan op de noodzakelijke verdere professionalisering van de klimsport in Nederland.
Het TOC-West  is ontstaan vanuit het TTW (Talenten Team West – sportklimmen). TTW is ontstaan nadat RTC-West is opgeheven. Er is dus sprake van een jarenlange regiofunctie voor talenten.
In onze uitgangspunten en werkwijze sluiten we aan bij de TOC-voorwaarden en criteria NKBV (versie 22 dec 2020). We specificeren onze uitgangspunten waar nodig en/of vullen aan.

 

1 Trainingen en wedstrijden

1.1 MJOP

TOC-West werkt met een trainingsplan op basis van het Meerjaren Opleidingsplan van de NKBV. Het trainingsplan, opgesteld door de hoofdtrainer is in de bijlagen opgenomen.

1.2 Trainingsintensiteit en wedstrijdniveau atleten

Er is sprake van een opbouw in het aantal trainingsmoment. Vanaf start seizoen 2021-2022 is er één vaste boulder-training en om de week een lead training. Dit wordt op termijn verder uitgebouwd naar 3 a 4  trainingsmomenten per week, aangevuld met (of waaronder) andere sessies zoals yoga en kracht. We gaan er vanuit dat de atleet op minstens één ander moment op eigen locatie traint.

Wanneer er meerdere TOC trainingsmomenten worden aangeboden, kan de atleet in overleg met de hoofdtrainer een weekschema opstellen en evt bepalen aan welke trainingen wel/niet deel te nemen.

Trainingsmomenten aanvang 2021-2022:

Maandag 18:00 – 20:30
Donderdag 18:00 – 20:30

 • Het team bestaat uit maximaal 14 atleten.
 • Daarin zoeken we naar een balans tussen mannelijke en vrouwelijk atleten.
 • Volgens de criteria van de NKBV zal ten minste 50% van de atleten een NK kwalificatie hebben.
 • Wegens de huidige situatie rondom COVID en het wegvallen van een wedstrijdseizoen is dit beeld nu niet helder.
TOC West is een zelfstandig team

Het team is organisatorisch gezien zelfstandig en daarmee onafhankelijk van hallen en clubs. TOC West handelt onder verantwoordelijkheid van de NKBV. Talenten in Zuid Holland (CTO Metropool), die voldoen aan de selectiecriteria, kunnen in aanmerking komen voor selectie. Het doel is niet dat hallen in bepaalde mate zijn vertegenwoordigd in het team, maar wel dat alle talenten uit de regio aansluiting moeten  kunnen vinden.

Jaarlijks worden de hoofdtrainers van de volgende clubs/hallen in de regio benaderd voor het voordragen van talenten. Uitgangspunt hierbij is dat zij een selectie of wedstrijdteam hebben:
Ayers Rookies, MountainClub Mountain Network Dordrecht, Team Delfts Bleau, Boulderhal de Campus, Monte Cervino Bergschenhoek, Monk010, Bolder Neoliet, Boulderhal Kunststof.

Hallen/clubs uit de regio zonder selectie-of wedstrijdteam kunnen ons ook benaderen;  Team Yellowstone, Revolt, Klimmuur Rotterdam en HS.

In – en uitstroom

We zullen actief zoeken naar een verbinding met de verschillende klimverenigingen en hallen in de regio, zodat er gesprekken en doorstroom tot stand kan komen met de betreffende lokale talenten teams of individuele klimtalenten. Hierbij gaat het niet enkel om een instroom van talenten, maar ook om terugstroom.

Selectie
 • We houden klimtalenten in de regio in de gaten, onder andere tijdens wedstrijden en in contacten met collega trainers van selectieteams.
 • Selectie gaat via: voordracht – proefperiode – definitieve selectie. Klimmers kunnen worden voorgedragen door de trainers van een selectieteam.
 • Toelating gebeurt op basis van de selectiecriteria die zijn vastgesteld (zie ‘selectiecriteria’ in de bijlagen), en aanvullend de samenstelling van de groep.
 • Voorlopig kunnen klimmers in de leeftijd van 11-19 jaar worden geselecteerd. De samenstelling van het team speelt hierin ook een rol.
 • Jaarlijks wordt er een proefperiode aangeboden na de zomervakantie. Hoofdtrainers worden hiervan op de hoogte gesteld en uitgenodigd om atleten voor te dragen.
Verbindende rol in de regio

Vooralsnog ligt de focus op het neerzetten van een goed functionerend team. Met daarbij een goede afstemming met de lokale hoofdtrainers van de betreffende atleten. Zie ook de bijlage ‘trainingsvisie’. Onze doelstelling hierbij vanuit de stichting en de rol van het TOC is om kennis te delen in de regio. De manier waarop we dit vorm kunnen geven, wordt de komende jaren uitgewerkt. 

Kwaliteit trainers

Voorwaardelijk voor het TOC is een hoofdtrainer op SKT4 niveau.
De hoofdtrainer wordt  aangewezen door de NKBV.
Overige betrokken trainers zijn SKI gecertificeerd en/of SKT3/SKT2.
Team 2021-2022: Nikki van Bergen, Jesse Pauw, Cecile van der Meel, Annemieke de Bruin
Ondersteuning buiten klimmen en indoor lead: Maarten Verburg, SKI-OV MP

1.3 Veilige sportomgeving – Preventie en integriteitsbeleid

Visie en beleid;  een gezonde sfeer
Het bestuur van Stichting Rotterdam Klimsport staat voor een veilig sportklimaat. Iedereen moet zich prettig en welkom voelen bij TOC West. Een veilige omgeving is voorwaardelijk voor een optimale ontwikkeling. De talenten moeten zich te allen tijde vrij en gerespecteerd voelen. Hetzelfde geldt voor de trainers/begeleiders die met hen werken.
Vanuit de trainingsvisie, waarin er ook aandacht is voor de psychologische component bij het klimmen/trainen, is er een vanzelfsprekende verbinding met een veilig sportklimaat. Binnen de trainingen ligt de nadruk op het persoonlijk ontwikkelen van een individu. Er wordt niet uitgegaan van een dwingend model, waar iedere klimmer in zou moeten passen. Dit biedt dus ruimte voor diversiteit en een klimaat waarin trainees zichzelf kunnen zijn. Een veilige en stimulerende omgeving. Ook een omgeving waarin trainees fouten durven te maken en in gesprek met de trainers hiermee leren om te gaan.

Daarnaast is plezier een belangrijke factor. Het moet fijn zijn om te trainen; idealiter zouden trainees ernaar uit moeten zien.
Deze uitgangspunten komen zowel impliciet als expliciet naar voren; in individuele gesprekken en als nodig worden onderwerpen ook in de groep besproken, zoals bijvoorbeeld op een gezonde manier omgaan met (onderlinge) concurrentie. Het bestuur en het trainersteam hechten aan een gezonde omgangscultuur, waarin we transparant met elkaar communiceren. Ook richting atleten en hun ouders. Dit komt o.a. ten goede aan een fijn werkklimaat en zodoende de sfeer in de trainingen.

Alle trainers/begeleiders en bestuursleden hebben een document met gedragsregels ondertekend.
Van alle trainers en bestuursleden is een VOG overlegd.

Trainers en atleten zullen de e-learnings over doping en match-fixing jaarlijks doorlopen.

Het 5 stappenplan voor een veilig sportklimaat van het Centrum Veilige Sport Nederland zullen wij verder doorlopen op het moment dat de samenstelling van het team compleet is. We zullen hierbij alle betrokken groepen meenemen (atleten, trainers, ouders) middels gesprek en informatiebijeenkomst over dit onderwerp. Doel is om een aandachtsgroep samen te stellen en een veilige persoon aan te stellen als eerste aanspreekpunt. Verder is een doel om gezamenlijk tot een set van omgangsregels te komen.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP), NKBV

Femke Welvaart en Tim van der Linden van de NKBV zijn voor ons beschikbaar als vertrouwenscontactpersoon. Ze zijn voor trainees, trainers en ouders via email bereikbaar via vcp@nkbv.nl

Alle  gegevens over veilig sportklimaat zijn vindbaar op de website van SRK. https://www.stichtingrotterdamklimsport.nl/veilig-sportklimaat/

Bronnen:

https://nkbv.nl/sport/vso/
https://centrumveiligesport.nl
https://nocnsf.nl/sport-en-integriteit

1.4 (zie NKBV)

1.5 Begeleiding in duale carière

De communicatie met de scholen ligt primair bij de ouders. Ondersteuning door de hoofdtrainer van het TOC kan daarbij zeker geboden worden. Verder komt een gezonde balans tussen trainen en school(werk) aan bod in de gesprekken tussen trainer en atleet.

De trainees bezoeken scholen in een groot gebied. Een aantal trainees heeft of had een belofte status. In de meeste gevallen is de medewerking vanuit de scholen goed en zijn mentoren op de hoogte van de ambities.

Atleten die binnen het TOC programma trainen kunnen in aanmerking komen voor een beloftestatus van NOCNSF mits zij aan de overige criteria voldoen: 2006-2009 geboren, lead én boulder deelname, top 5 NJK en top 5 nationale competitie. Zie https://nkbv.nl/files/sportklimmen/reglementen/Talentstatussen%20NOC%20NKBV%202021.pdf

2 Visie

2.1 Training & visie

De hoofdtrainer maakt de trainingsplannen en zorgt voor aansluiting van de trainingen op het meerjaren opleidingsplan van de NKBV. Het trainingsplan komt voor uit de geformuleerde trainingsvisie. De hoofdtrainer is leidend geweest in het opstellen van de visie en is afgestemd met de tweede trainer en het bestuur van de stichting.

Pijlers onder de visie:

 • Variatie
 • Ontwikkelen van Skills staat centraal
 • ‘Klimhonger’
 • Individuele stijl
 • Opleidingsrol in de regio

Aansluitend op de visie, bieden we de volgende bijzondere aanvulling op het klimspecifieke programma.

Personalised® yoga in de (top van) klimsport

Tieners die fanatiek sporten, trainen al op jonge leeftijd hun spieren en voeren intensieve krachttrainingen uit. Vanuit hun sport raken zij bekend met (maximaal) kracht, doorzettingsvermogen en spierspanning. Het deelnemen aan wedstrijden brengt het extra element mee van prestatie. Naast het fysiek, speelt mentale kracht daarmee ook een rol. Meerwaarde van yoga is de ondersteuning bij de beoefening van klimmen in ademhaling, balans, coördinatie, flexibiliteit, meditatie en ontspanning.

Personalised® yoga is een verdieping die toepasbaar is in alle andere vormen van yoga. In de lessen wordt afgestemd op het individuele talent. Het biedt methodisch fysieke, energetische en emotionele basisprincipes aan, waar op een natuurlijke wijze de houdingen en oefeningen ervaren kunnen worden. De bedoeling van yoga wordt hiermee duidelijk en kan van daaruit geïntegreerd worden in zowel het klimmen als in het dagelijks leven.

De yoga zal maandelijks aan de groep worden aangeboden en het ‘personalised’ aspect wordt via individueel contact en zelfstandig trainen/oefeningen ingezet.

Buiten klimmen

Eenmaal per jaar willen we een meerdaagse ‘stage’ buiten klimmen aanbieden aan de trainees die hier interesse voor hebben. We denken dat het buiten klimmen in de rots positief zal bijdragen aan de ontwikkeling van de talenten. Door een andere ervaring mee te geven, een uitbreiding van het bewegingsrepertoire te bieden, het stimuleren van focus en creativiteit in het klimmen.

Buitenlandse wedstrijden & hallen

TOC-West ambieert deelname aan internationale wedstrijden. Om de talenten de kans te bieden internationale wedstrijdervaring op te doen. Het gezamenlijk deelnemen aan een wedstrijd in het buitenland vergroot tevens het teamgevoel. We zullen in het eerste jaar de mogelijkheden verkennen voor deelname aan een Open Youth wedstrijd, zoals bijvoorbeeld ‘Tout à Bloc’ in Frankrijk.

Daarnaast kunnen we af en toe een training aanbieden in een hal in België of Duitsland, voor het  ervaren van andere hallen/wanden en bouwstijlen.

2.2 en 2.3 Gedrag van de atleet, topsportgedrag en topsportcultuur

We onderschrijven de richtlijnen van de NKBV.

Voor wat betreft de verwachtingen van de atleet; de motivatie en inzet worden reeds tijdens de selectie besproken en zijn een belangrijke voorwaarde. Aandacht voor motivatie, discipline en reflectie komt ook in de trainingsvisie naar voren. Een overeenkomst met de atleet waarin afspraken en verwachtingen worden vastgelegd, is een mogelijke optie. Hieraan zouden ook omgangsregels gekoppeld kunnen worden (zie 1.3 veilige sportomgeving).

2.4 Uitstroom

 • De minimale selectie is in principe 1 jaar (de klimmer zelf kan er voor kiezen om na 6 maanden het team te verlaten.)
 • In regelmatige gesprekken met de trainee worden doelen en voortgang besproken (minstens 2 keer per jaar). Op basis daarvan kan besloten worden dat de trainee weer uit het team stroomt.
 • Redenen kunnen zijn; onvoldoende progressie, onvoldoende aansluiting bij het niveau van het team, motivationele redenen, leeftijd.
 • Dit proces zal in goed overleg met ouders en trainee doorlopen worden en mag nooit als een verrassing komen (ruimte voor verbetering en twijfels op tijd bespreken).
 • Uitstroom is een natuurlijk gegeven. Het is daarom ook van groot belang dat er een goede verbinding blijft met de eigen club of hal.


3 Kwaliteitsbewaking

3.1 en 3.2 Check en borging – erkenning TOC

 • Voor de erkenning door de NKBV zullen we jaarlijks inzicht geven in het jaarplan en begroting, de betrokken trainers en de atleten.
 • Halfjaarlijks worden trainingsplannen geëvalueerd en bijgesteld door de trainers.
 • De hoofdtrainer heeft nauwe contacten met de bondscoaches.
 • Deze contacten hebben een formeel karakter als het gaat om TeamNL, de SKT-opleiding en professionele routebouw.
 • Trainers evalueren halfjaarlijks met de trainees op basis van individuele trainingsplannen en doelen.
 • Stichting Rotterdam Klimsport evalueert jaarlijks met de trainers naar de doelen en het beleid van het team, inventariseert behoeftes en faciliteert in bijscholing waar nodig.
 • Trainers zijn zelf verantwoordelijk voor het behalen van hun licentiepunten. Hiervoor kan ondersteuning bij de stichting gevraagd worden.

3.3 Informatiemomenten / ouderbijeenkomsten

Zowel voor trainees als ouders wordt één tot twee keer per jaar een thematische bijeenkomst georganiseerd; mogelijke thema’s zijn voeding, trainingsmodellen, mentale weerbaarheid, zelfstandig trainen, buiten klimmen.

Voor en na iedere training zijn de trainers laagdrempelig aanspreekbaar voor ouders met vragen en voor regelmatige afstemming. Ouders kunnen ook terecht bij SRK voor vragen en suggesties (via aanspreken tijdens een training of per e-mail).

3.4 Sportmedisch

We beschikken over een ondersteunend netwerk van contacten waarop we een beroep kunnen doen bij vragen.

We streven ernaar deze contacten te formaliseren en heldere afspraken te maken.

Fysiotherapie is een belangrijke discipline.

 • Jelle Schouten is op vaste spreekuren te consulteren in bijvoorbeeld de Campus waar we regelmatig trainen.
 • Trainer Annemiek de Bruin is ook fysiotherapeut. Zij zal zich komende jaren specialiseren.
 • We kunnen gebruik maken van het netwerk van Topsport Rotterdam  voor  toegang tot onder andere sport medisch onderzoek en ondersteuning/advies op gebied van voeding. Dit i.s.m. Sportgeneeskunde Rotterdam in Rotterdam Kralingen.

3.5 Financieringsmodel en begroting

De vaste kostenposten voor de basis zijn de honoraria van de trainers en trainingsfaciliteiten (klimhallen). Daarnaast kunnen er kosten optreden voor wedstrijdbegeleiding, trainingsstages of extra materialen. Stichting Rotterdam Klimsport (SRK) draagt zorg voor betaling van deze kosten en het genereren van inkomsten om deze kosten te dragen.

Een belangrijke basis vormt de jaarlijkse financiële bijdrage van de NKBV voor het TOC.

Daarnaast betalen ouders van de atleten een jaarlijkse bijdrage. Deze bijdrage wordt jaarlijks op basis van de begroting vastgesteld. Het streven is om deze zo laag mogelijk te houden.

Het TOC heeft afspraken met verschillende trainingslocaties. Met name een gereduceerd tarief voor de entree van het team tot de hal is een belangrijk onderdeel hiervan.

Het (gereduceerde) entree voor de hallen wordt per keer door klimmer zelf betaald.

SRK zal aanvullend subsidies aanvragen bij gemeente en provincie voor ondersteuning van ons beleid en extra activiteiten en op zoek gaan naar sponsoring